Dr. Patyi Zsófia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Patyi Photography) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Patyi Photography mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Patyi Photography fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Patyi Photography biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató Patyi Photography honlapjának (https://www.patyiphoto.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által Patyi Photography rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Patyi Photography jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.).
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

1. Az adatkezelő megnevezése
Patyi Photography, mint adatkezelő adatai:
A cég elnevezése: Dr. Patyi Zsófia egyéni vállalkozó
A cég rövidített elnevezése: Patyi Photography
Székhely: 6753 Szeged Búcsú sor 2.
Adószám: 69463101-1-26
Képviseletre jogosultak:  Dr. Patyi Zsófia
E-mail elérhetőség: info@patyiphoto.hu
Telefonszám: (+36 30) 451 4121
Weboldal: https://www.patyiphoto.hu


2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
2.1. Adatkezelés az Patyi Photography-val megkötött szerződés teljesítéséhez, amennyiben Ön természetes személy

Az adatkezelés célja: az Ön mint természetes személy megrendelő által megadott személyes adatokat Patyi Photography mint vállalkozó a létrejött vállalkozási szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Patyi Photography felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és Patyi Photography között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél *GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja+.
Tájékoztatjuk, hogy Patyi Photography adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy Patyi Photography-val a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.
Az érintettek köre: az Patyi Photography-val szerződő természetes személyek
A kezelt adatok köre:
– az Ön neve
– az Ön számlázási címe
– az Ön postai elérhetősége
– az Ön telefonszáma
– az Ön e-mail címe
Az adatkezelés időtartama: Patyi Photography a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez *GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja+. Tájékoztatjuk, hogy ha Patyi Photography az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. Adatkezelés az Patyi Photography-val megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

Az adatkezelés célja: ha Ön mint természetes személy az Patyi Photography-val szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, ezen belül pl. ügyvezetője) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait Patyi Photography-nak kezelnie. Ennek keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Patyi Photography felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont+.
Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Az érintettek köre: az Patyi Photography-val szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója
A kezelt adatok körébe az Patyi Photography-val szerződő jogi személy törvényes képviselőjének vagy kapcsolattartójának:
– neve
– telefonszáma
– e-mail címe
tartozik.
Az adatkezelés időtartama: Patyi Photography a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez *GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja+. Tájékoztatjuk, hogy ha Patyi Photography az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.3. Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (direkt marketing) kapcsolódóan

Az adatkezelés célja: Ön egy árajánlat-kérő űrlap kitöltésével és annak a https://www.patyiphoto.hu weboldalon történő beküldésével kérhet esküvői és egyéb fotózással kapcsolatos ajánlatokat a Patyi Photography-tól. Ezen közvetlen üzletszerzésre (direkt marketingre) irányuló tevékenységet Patyi Photography kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján végzi, így az űrlap beküldése során biztosítjuk az Ön részére a Tájékoztató megismerhetőségét.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése+.
Tájékoztatjuk, hogy Ön közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Patyi Photography haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban marketing ajánlatokat nem küld.
A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az érintettek köre: Ön mint a hozzájárulást megadó természetes személy.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.4 Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódóan, azon belül szakmai hírlevél küldése elektronikus úton

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.patyiphoto.hu weboldalon szakmai hírlevélre szeretne feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait Patyi Photography az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése+.
Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét Patyi Photography biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Patyi Photography haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.
Az érintettek köre: Ön mint a szakmai hírlevélre feliratkozó természetes személy.
A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.5. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)
Az adatkezelés célja: Patyi Photography a https://www.patyiphoto.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít Patyi Photography-nak mint a https://www.patyiphoto.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik Patyi Photography-t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy
relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg Patyi Photography a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.ptyiphoto.hu weboldal látogatásának ideje,
időtartama és gyakorisága.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

3. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Patyi Photography mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Patyi Photography tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név Székhely, egyéb elérhetőség Ellátott tevékenység leírása A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

Google (Google Analytics) https://www.google.com/about/datacenters/ weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetéscélzási céllal (harmadik fél cookie-k) cookie adatok üzletszerzéshez

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az Ön által megadott személyes adatokat Patyi Photography az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező partnerei ismerhetik meg, tájékoztatjuk, hogy ezen partnereken kívül harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk.

Patyi Photography megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvás érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önnek joga van kérelmezni Patyi Photography-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is. Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Patyi Photography-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatainak kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 -a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és
a tiltakozás joga);
 -a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Patyi Photography mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Patyi Photography az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Patyi Photography  elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének Patyi Photography indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérésére Patyi Photography indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.
Patyi Photography indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat Patyi Photography-ra mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Tájékoztatjuk, hogy Patyi Photography megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Patyi Photography -re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Patyi Photography korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
b) Patyi Photography adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
vagy
c) Patyi Photography -nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Patyi Photography rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatekezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy Patyi Photography  jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.
Tiltakozás esetén Patyi Photography  a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Patyi Photography bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban
megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás
jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Patyi Photography korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok
Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának
gyakorlásával kapcsolatos kérelmét Patyi Photography részére bejelenteni:
– írásban postai úton: 6753 Szeged Búcsú sor 2.
– elektronikus úton: info@patyiphoto.hu

Patyi Photography indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy Patyi Photography az 1 (egy) hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt. Patyi Photography a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.
Amennyiben Patyi Photography nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Patyi Photography a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Patyi Photography mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Patyi Photography-t terheli.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

6. Jogérvényesítési lehetőségek
A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu
Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg Patyi Photography-nak mint adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3
(három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.

7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai,elhárítására megtett intézkedések
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Patyi Photography az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Patyi Photography minden szükséges intézkedést megtesz.
Patyi Photography Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben Patyi Photography az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.